REGULAMIN

Warunki współpracy

 1. Sprzedający nie prowadzi sprzedaży konsumenckiej, a kupującym może być jedynie osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub zawodową, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana „Klientem”. W związku z powyższym, niniejszy regulamin nie dotyczy świadczenia usług na rzecz konsumentów w rozumieniu przepisu art. 221 k.c.

Zawarcie umowy

 1. Wszystkie oferty, zamówienia, zlecenia oraz dostawy realizowane są przez Akserw Gifts, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego, będą realizowane wyłącznie wówczas, jeżeli zostaną potwierdzone przez pracownika Akserw Gifts w formie pisemnej na zasadach określonych poniżej.
 2. Zawarcie umowy następuje przez złożenie pisemnego zamówienia i po pisemnym potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji przez pracownika Akserw Gifts.
 3. Akserw Gifts zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadku, gdy nie ma faktycznej możliwości jego realizacji.
 4. Zamawiający dostarcza Akserw Gifts pisemne zamówienie drogą elektroniczną w formie listu e-mail. Dokument ten redaguje pracownik Akserw Gifts uwzględniając w nim nazwę i kod produktu, kolor produktu, ilość, cenę jednostkową oraz inne ustalone koszty niezbędne do realizacji zamówienia.
 5. Każde zamówienie zostanie potwierdzone przez pracownika Akserw Gifts w terminie najdalej 48 godzin od dnia jego otrzymania.
 6. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez zamawiającego wszystkich postanowień zawartych w Regulaminie opisanych szczegółowo na stronie internetowej akserwgifts.pl

Ceny

 1. Oferta Akserw Gifts podlega indywidualnej kalkulacji cenowej uzależnionej od ilości zamawianych artykułów oraz ich zdobienia.
 2. Ceny katalogowe towarów nie obejmują podatku od towarów i usług (VAT) w należnej wysokości, zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Ceny katalogowe nie obejmują kosztów znakowania, przygotowalni, kliszy, matryc produkcyjnych, opakowania oraz przesyłki.

Dostawa towaru

 1. Termin dostawy zamówionych towarów ustalony z Akserw Gifts jest jedynie terminem przybliżonym i nie należy traktować go jako terminu ostatecznego. Opóźnienie dostawy nie może być przyczyną odmowy przyjęcia zamówionego towaru ani odmową zapłacenia za zamówienie.
 2. Zamówiony towar wysyłany jest za pośrednictwem firm kurierskich.
 3. Jeżeli nie ustalono inaczej, koszty dostawy pokrywa Zamawiający.
 4. Akserw Gifts zastrzega sobie prawo do przesunięcia lub wstrzymania terminu realizacji kolejnych zamówień złożonych przez Zamawiającego w przypadku nieuregulowanych przez niego płatności za wcześniejsze dostawy, aż do całkowitego uregulowania należności przysługujących Akserw Gifts.

Płatności

 1. W przypadku zamówienia wyrobu ze znakowaniem Akserw Gifts może uzależnić przystąpienie do wykonania umowy od wpłacenia zaliczki w ustalonej z Zamawiającym wysokości.
 2. O ile nie ustalono inaczej, zapłata ceny za zamówiony towar następuje najpóźniej w dniu odbioru towaru w sposób wskazany w fakturze lub w terminie podanym na fakturze końcowej.

Reklamacje

 1. Zamawiający zobowiązany jest do sprawdzenia, czy dostarczony towar jest zgodny z potwierdzonym zamówieniem. W razie niezgodności Zamawiający winien niezwłocznie poinformować o tym na piśmie Akserw Gifts, jednak nie później niż w terminie 3 dni od dnia odbioru zamówionego towaru.
 2. W wypadku, gdy dostarczony towar nie jest zgodny z potwierdzonym zamówieniem, Akserw Gifts zobowiązany jest jedynie do uzupełnienia ewentualnych braków lub naprawy albo wymiany wadliwych towarów.
 3. Akserw Gifts nie będzie akceptować roszczeń, dotyczących wyrównania szkód wynikłych z powstałej zwłoki w odbiorze towaru, niemożności wykonania dostawy, uchybień w realizacji zobowiązań umownych i prawnych oraz zaistnienia winy przy zawieraniu umowy.
 4. Akserw Gifts zastrzega sobie prawo do nie uznania reklamacji dotyczącej zadrukowanego towaru, jeżeli usługa znakowania nie była wykonana przez Akserw Gifts.

Umowne prawo odstąpienia

 1. Akserw Gifts przysługuje prawo odstąpienia w całości lub w części od realizacji potwierdzonego zamówienia bez podania przyczyny, w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiło potwierdzenie zamówienia przez Akserw Gifts. Z tytułu odstąpienia od realizacji potwierdzonego zamówienia, Zamawiającemu nie przysługują wobec Akserw Gifts jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze. Powyższe ograniczenie nie dotyczy zwrotu uiszczonej zaliczki.
 2. W przypadku odmowy Zamawiającego odebrania zamówionego towaru w terminie wskazanym w potwierdzeniu zamówienia, Akserw Gifts uprawniony jest do odstąpienia od realizacji tego zamówienia bez wyznaczania Zamawiającemu dodatkowego terminu do odbioru zamówionego towaru. Jednocześnie Akserw Gifts uprawniony jest do dochodzenia od Zamawiającego kary umownej w wysokości 70 % wartości brutto zamówionego przez Zamawiającego towaru, a Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty tego odszkodowania na pierwsze pisemne żądanie. Zapłata odszkodowania, o którym mowa powyżej, nie pozbawia Akserw Gifts prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

Częściowe wykonanie zamówienia

 1. Wykonanie zamówienia następuje przez dostarczenie Zamawiającemu zamówionego przez niego towaru. Akserw Gifts zastrzega sobie prawo częściowego wykonania zamówienia lub wykonania zamówienia częściami.
 2. W przypadku niewykonania przez Akserw Gifts zamówienia, Zamawiającemu przysługuje zwrot uiszczonej zaliczki, a w przypadku częściowego niewykonania przez Akserw Gifts zamówienia, Zamawiającemu przysługuje zwrot uiszczonej zaliczki w wysokości przewyższającej wartość zrealizowanego zamówienia. Roszczenie powyższe wyczerpuje wszelkie uprawnienia Zamawiającego.
 3. W razie częściowego wykonania umowy bądź też wykonania umowy częściami, Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty za każdorazowo dostarczaną część zamówienia.

Ograniczenie odpowiedzialności

 1. Akserw Gifts nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej, której to działanie w konsekwencji doprowadzi do niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia. W szczególności Akserw Gifts nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku niedotrzymania terminu realizacji zamówienia lub za szkody powstałe w wyniku wystąpienia różnicy pomiędzy kolorystyką towarów wskazanych w katalogu, a kolorystyką towarów będących przedmiotem zamówienia.
 2. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia zamówionych towarów przechodzi na Zamawiającego z chwilą ich wydania Zamawiającemu lub wydania podmiotowi świadczącemu usługi transportowe lub kurierskie.

Odpowiedzialność z tytułu rękojmi

 1. Akserw Gifts nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady zamówionych towarów.
 2. Akserw Gifts nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody będące następstwem wystąpienia jakiejkolwiek wady.

Zastrzeżenie własności przedmiotu sprzedaży

 1. Akserw Gifts zastrzega sobie prawo własności zamówionego towaru aż do chwili uiszczenia przez Zamawiającego całkowitej ceny zakupu przedmiotu zamówienia.

Prawa autorskie

 1. Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie wykonanych przez Akserw Gifts produktów w materiałach reklamowych, stronie www, jako części ekspozycji na targach branżowych oraz jako próbek możliwości technicznych co do jakości znakowania. Akserw Gifts ma prawo do umieszczania w swoich materiałach reklamowych informacji o wykonaniu usługi dla zamawiającego.
 2. Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za posiadanie praw autorskich lub/oraz prawa do rejestracji znaku w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia.

Informacje dodatkowe

 1. Artykuły z zasilaniem bateryjnym (za wyjątkiem gdy jest to zaznaczone) nie są wyposażone w baterie, z uwagi na możliwość zniszczenia produktu przez wylanie się zawartości baterii spowodowane różnicami temperatury i wilgotności w trakcie transportu.

Zasady sprzedaży artykułów z nadrukiem

 1. Kolory nadruków w skali PANTONE są możliwe do uzyskania na białym podłożu, na innych kolory będą zbliżone do skali PANTONE.
 2. Akserw Gifts nie wykonuje nadruków na materiałach powierzonych.
 3. Materiały do druku prosimy przysyłać w pliku graficznym w postaci wektorowej.
 4. Terminy realizacji zamówień na artykuły z nadrukiem - standardowo ok. 5-8 dni roboczych od daty zatwierdzenia projektu nadruku i zaakceptowania druku zamówienia.